Pwojè Sovtaj Patrimwàn Kiltirèl Ayiti


Trètman pou Konsèvasyon

Konsèvasyon ak Restorasyon Patrimwàn Kiltirèl Ayiti

Sant Sovtaj Patrimwàn Nasyonal la aksepte sove epi restore yon byen kilirèl sèlman lè mèt li oubyen jeran li bay otorizasyon pou sa. Lè sa a, travay restorasyon yo konn fèt souplas oubyen nan Sant lan, selon jan sikonstans yo prezante.

Lè yo fin enskri yon byen kiltirèl nan yon rejis Sant lan, se pwofesyonèl ki soti nan Smitsonyann, nan Enstiti Ameriken pou Konsèvasyon, nan Komite Boukliye Ble peyi Etazini ak nan lòt òganizasyon ki espesyalize nan konsèvasyon ki fè oubyen ki òganize travay trètman an. Anvan yo kòmanse trete yon byen kiltirèl, yo konstate nan ki eta li ye. Gen de lè li konn nesesè pou yo fè gwo etid pouse sou materyo ki fè li yo pou yo kapab rive jwenn pi bon rezilta ki posib la.

Gen de lè, yon senp netwayaj kapab sifi. Gen de lè, se kèk ti reparasyon lejè ak kèk mezi konsèvasyon objè andomaje a merite. Gen de lè menm, sa mande yon restorasyon totalkapital sou materyèl ki andomaje a. Gen kèk pwojè ki konn senp e ki konn fèt lapoula. Gen lòt pwojè ki konn mande yon trètman pi pouse, pi konplèks. Nan ka sa a, sa konn pran plizyè semèn ak plizyè mwa.